Get Adobe Flash player
Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/nanoico1/domains/nanoicom.net/public_html/cddnanoi/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ค้นหา

เข้าระบบ

บทความที่นิยม

กิจกรรมล่าสุด

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเอง

 

หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ดังนี้

1.ความซื่อสัตย์

2.ความเสียสละ

3.ความรับผิดชอบ

4.ความเห็นอกเห็นใจกัน

5.ความไว้วางใจกัน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต1. ส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ2. ให้บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก3. ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดทำเงินทุนด้วยตนเอง4. ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทำงานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน5.ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง

เงินทุนของกลุ่ม

1.เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิก จำนวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนตามกำลังความสามารถ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายคืนเงินสัจจะสะสมเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น ซึ่งกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

2. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ที่มีเงินเหลือและประสงค์จะฝากเงินได้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถถอนเงินออกไปใช้จ่ายเมื่อจำเป็น และกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนใน รูปแบบดอกเบี้ยตามระเบียบของกลุ่ม

3. เงินรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ย

4. เงินอุดหนุน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ

สมาชิก สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัยภายในหมู่บ้าน/ตำบล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

กิจกรรมของกลุ่ม

1. กิจกรรมด้านการให้บริการรับฝากเงิน และการกู้ยืมเงิน

2. กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

3. ขยายเครือข่ายและทำธุรกิจ เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด, โรงสี เป็นต้น

4. กิจกรรมในการพัฒนาสมาชิก เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน และนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

2. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน3. ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุน ให้กับบุคคลในชุมชน4. พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นำ การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน

ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอนาน้อย 66 กลุ่ม มีเงินทุนรวมทั้งหมด 29,067,131 บาท และมีสมาชิก 7,202 คน

 
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน

เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/nanoico1/domains/nanoicom.net/public_html/cddnanoi/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

พัฒนาการ อ.นาน้อย

นางณัฐสุดา ใจเฉพาะ
พัฒนาการอำเภอนาน้อย